AnaSayfa / Tag Arşivleri

Tag Arşivleri

Kasım, 2015

  • 19 Kasım

    Ala Suresi

    87 Kurân-ı Kerim’in seksen yedinci sûresi olup 19 âyetten müteşekkildir. Mekke’de Tekvir sûresinden sonra nazil olmuştur. llk âyetinde Allah Tea’âlânın “yüce” manasına gelen sıfatından söz edildiği için bu ad verilmiştir. Müslim, Ebû Dâvût. Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel’in naklettikleri bir hadîse göre Rasûlullah (s.a.s), bayram ve cum’a namazlarında Sebbihi’sme Rabbike’l …