AnaSayfa / Allah C.c / Et Tevvab Anlamı Zikir Sayısı

Et Tevvab Anlamı Zikir Sayısı

Tevvâb | et-Tevvâb
  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri
ET-TEVVAB: Kulun işlediği günahları bağışlayan. İn­sanın işlediği günahın cinsine, miktarına, büyüklük veya küçüklüğüne bakmadan bağışlayan; bağışlamak için fır­sat arayan ve zaman tanıyan, bütün tövbeleri çokça kabul eden bütün günahları bağışlayan…

Tevvab isminin ıstılah anlamı:

Tevvab; kullarının yönelişlerini kabul edendir.

Tevvab; kendisine dönen kullarına af ve bağış kapılarını açandır.

Tevvab; kullarının dönmesini bekleyendir.

Kendisine ortak koşanları bile affeden yüce rabbimiz, bizi ortak koşmak muhafaza buyursun ve diğer günahları­mız da mağfiret eylesin…

“Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. So­yumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merha­metli olansın.”(Bakara, 2:128)

Şüphesiz Allah’tan başka tevbeleri kabul edip, kulun gü­nahını bağışlayacak kimse yoktur. Günahının farkında ola­rak bir insan ne zaman Allah’a tevbe edip ellerini açsa, Onu bağışlayıcı olarak bulacağında şüphe yoktur. Bu konuda bir sınırlama da söz konusu değil, tevbe edip kararlılık göster­me ve durumunu düzeltme istenmektedir:

“Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve ger­çeği açıkça ortaya koyanlar (lânetlenmekten) kurtul­muşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim.”(Bakara, 2:160)

Defalarca işlediğimiz günahlar ve defalarca edip tuta­madığımız tövbeler de bizi Allah’tan ve ona tevbe etmek­ten uzaklaştırmasın. Nitekim Hz. Ebu Bekir (r.a)’den rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “İstiğfar eden kimse günde 70 (yetmiş) kere de tevbe- sinden dönse günahta ısrar etmiş sayılmaz.”

Herkes, bilir-bilmez bu konuyu konuşur ve insanların kalbinde ümit kırar ama Allah’ın Resulü böyle diyor işte. Ay­rıca, Onun kaynağı da Kuran-ı Kerim ve yüce Rabbimiz aynı şeyi şöylüyordu:

“(Ey Resulüm) De ki: “Ey kendileri aleyhine sınırı aşan/aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin! Allah, günahları tümden affeder. Çünkü O, mutlak Gafur, mutlak Rahim’dir.”(Zümer, 39:53)

Hatta kendisi de bize örnek olması bakımından; “Allah’a kasem olsun ki ben, günde yetmiş kere Allah’a istiğfar ediyorum (tevbede bulunuyorum)”31 diyerek, kendisinin günahı olmadığı halde bunu yapmakla, bu işin önemine, günah işleyenlerin günde 70 (yetmiş) kere de olsa tevbe- den geri kalmamalarına dikkat çekiyor. İmandan başka bir sermayesi bulunmayan ve başka gidecek bir yeri de olma­yan kimse başka ne yapabilir ki zaten…

Hiç ümitsizliğe gerek yok. Zira bakın yüce Rabbimiz şöy­le buyuruyor:

“Onlar, kullarının tövbesini kabul edenin ve sada­kaları alanın Allah olduğunu; tövbeyi çok kabul ede­nin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi?”(Tevbe, 9:104)

ET-TEVVÂB isminin zikri (409) adettir.
Zikrin saati Müş­teri; günü Perşembe’dir. Perşembe sabah erken gün doğar­ken ve ikindi sonrası. Gece okumaları için de tam gece yarısı okunabilir.

Tevvab Esmasıyla Yapılacak Dualar;

Ey ölümü ve hayatı yaratan Rabbim!
Ölümün soğuk nefesi yakalamadan bizi
Sana dönmemizi ve Sana tevbe etmemizi nasip et!
Ey, merhametlilerin en Merhametlisi olan Allah’ım!
Tevvab İsminle dua ediyorum Sana;
Sen ki en şerefli mahlûk olarak yarattın bizi,
Bize şeref ver!
Tevvab İsminle dua ediyorum Sana Allah’ım!
Bizi aslımıza çevir!
Müslüman haysiyeti taşımımızı nasip et bize Allah’ım!
Sen ki, tevbe eden kullarını hiç günah işlememiş gibi kabul edensin!
Tevbemizi kabul et dergâhında!
Mübarek bir ananın göğsünden akan ak süt gibi temiz olsun tevbemiz!
Allah’ım bizi temizle!
Ve güneş batıdan doğmadan önce Allah’ım,
Sana tevbe etmemizi nasip et!
Sana dönmemizi nasip et Allah’ım!
Sana, Senin kelimelerinle tevbe etmemizi nasip et!

***
Ey karanlık gecenin ve aydınlık gündüzün Sahibi!
Ey merhameti bol olan Rabbim!
Sen ki günahları bağışlayan ve çok esirgeyensin,
Bizi bağışla Allah’ım!
Biz esirge!
Tevbeleri kabul eden yalnız Sensin Allah’ım!
Sana nasuh bir tevbe ile dönmemizi nasip et!
Tevbemizi kabul et Allah’ım!

***

Ya Tevvab! Ya Tevvab! Ya Tevvab!
Avare ruhlarımızı Senin yoluna döndür!
Senin yolunda yorulsun ayaklarımız!
Ve ellerimiz hep Sana açık olsun!
Ey tevbeleri kabul eden Allah’ım!
Kısacık ömrümüzün ışığı sönmeden daha,
Binlerce tevbeyle gelmeliyiz Senin kapına!
Sadakat ve imanla!
Tevbe kapılarını bize aç Allah’ım!

***
Bembeyaz bulutlardan lahuti ışıklarla süzülen Meleklerin şahidim olsun Allah’ım!
Tevbe ediyoruz Sana!
Dergâhında kabul et tevbemizi!
Sana tevbe ediyoruz.
Tevbe ediyoruz Sana Allah’ım!
Hayatımızın son rüyası ve son nefesimiz dahi yalnız Sen ol Allah’ım!

***
Ya Tevvab! Ya Tevvab! Ya Tevvab!
Nefsimiz bizi sürüklemeden mahva,
Ve sürüklemeden ateşe çağıran peşinden her ne varsa,
Tevbemizi kabul et Allah’ım!

***
Kimsesizlerin Kimsesi Sensin Allah’ım!
Bu yıldızlı gök kubbe altında, yapayalnızken bu kadar biz,
Bizi kimsesiz bırakma!
Bizi Sensiz bırakma Allah’ım!
Hakikatin parlayan aynasını bulmamızı nasip et!
Hakikat aynasında parlayan Nuruna teslim olmamızı nasip et Allah’ım!
Teslim olduk Sana Allah’ım!
Tevbemizi kabul et!
Istırap ve nedametle yanan ruhlarımızı,
Katında saklı mükâfatlarla mükâfatlandır Allah’ım!
Yoksul ruhlarımızı mükâfatlandır!
Tevbemizi kabul et Allah’ım!

***
Ya Tevvab! Ya Tevvab! Ya Tevvab!
Nedamet ateşi kalbimizi yakmadan,
Temiz kalan parçaları da kirlenmeden kalbimizin,
Senin yoluna dönmemizi nasip et!
Duamızı kabul et Allah’ım!
Sağ omzumuzdaki Meleği
Ve Sana ilk tevbeyle gelen Âdem’i (a.s) sevindir Allah’ım!
Âdem’in (a.s) diliyle yalvarıyorum Sana Allah’ım; “Rabbena zalemna enfusena ve inlem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne min’el-hasirîn.” Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz.”*

***
Ey ölümün ve hayatın Sahibi olan Allah’ım!
Uzak sandık yolları.
Yürüdük, yorulduk.
Bağışla bizi Allah’ım!
Günahlarımızı unuttuk!
Günahlarımızı affet Allah’ım!
Rahmet ve mağfiretinle,
Tevbemizi kabul et!

***
Tevvab İsminle dua ediyorum Sana Allah’ım!
Elimizden, dilimizden bir ziyan gördüyse sevdiklerin eğer,
Elimizi ve dilimizi Sana çevir Allah’ım!
Bizi temizle!
Sen ki, Senin kelamını duyduğunda bir damla gözyaşı akıtana ateşi haram edensin!
Tesellimiz gözyaşlarımız şimdi.
Gözyaşlarımızı kabul et!
Ateşi haram kıl bize Allah’ım!

***
Diz çökerek ağlamalıyım şimdi Önünde!
Ve dua etmeliyim mağfiret kapılarının açılması için bir bir.
Mağfiret kapılarını bana aç Allah’ım!
Tevbemi ve duamı kabul et!
Yeraltında gömülü sular üstünde nasıl sarsılırsa toprak birden,
Ruhumu Senin Sevginle sars!

***
Ey ölümü ve hayatı yaratan Rabbim!
Sen ki kalpleri çevirensin.
Sana teslim oldum Allah’ım!
Kalbimi Senin yoluna çevir!
Kini, kibri, garezi çek çıkar kalbimden Allah’ım!
Masum bir çocuk kalbi gibi şimdi kalbim;
Tevbeyle ve Rahmetle yıkanan bir çocuk kalbi.
Rüzgârın nefesi gibi devamlı ve ağır bir tevbe serinletir kalbimi artık.
Tevbemi ve duamı kabul et!

***
Bedenim toprak altında yatarken sessiz,
Ruhumu Senin Meleklerin sarsın kanatlarıyla!
Tevbeyle yıkanmış ruhumu, Rahmetinle al Yanına!
Ey yerlerin ve göklerin Sahibi!
Ey gecenin ve gündüzün Sahibi!
Ey zamanın Sahibi!
Sana veriyorum kalbimi şimdi!
Kalbimi kabul et!
“İnna lillahi ve inna ileyhi raciun”

Allah’ın azametli bir adı olan (El Tevvab) adının hizmet meleği (Mihail) adında büyük bir melekdir. Emri altında 4 yardımcısı vardır. Ve bu yardımcıların her biri de (409) ar me- lekden meydana gelen (409) ar bölük meleğe komuta etmekte­dirler.

Bu adı devamlı anan bir kimseye adın hizmet meleği iner ve hacetini yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Yâ Tevvâb, Ente ettevvab ala men tâbe vel mukarribü il­men etâbe, ve entellezi beseste nuru keremike ala kulubi ttullab, ve entellezi ahyeyte ervahü ehlil ruhi vel meşab, hatta raciü ileyke ve hâdü ileyke bi serairihim., minkel havfü vette’yid ve ileyke meâliil karibü vel bâidü, Es’elüke Allahümme bi nurüttevbeti ve zıyâül evbeti, ve kemalü ra’feti vel rahmeti ve en terzukanil ıyyabe ileyke sirran ve cehran vel vükufü ledeyke hükmen ve emren vahfazni bi keremike hatta la enkahirü ila mühalittefrikati ikaben ve kahren vecbürni bi nazraten minke li enalü sirra kavlike se yec’aiüllahü üsren yüsran…”

1. Bu ismin zikriyle meşgul olup Duhâ (kuşluk) nama­zından sonra (300) defa okumaya devam edenlerin gönlü nurlarla dolar, duası ve tevbesi kabul edilenler sınıfına dahil olur; kötü huylarını bırakır; Allah’tan istediği her şeye kısa zamanda kavuşur.

2. Her gün (409) defa okumaya devam eden, ne kadar günahkar olursa olsun, Cenab-ı Hak, onu bağışlar. Üzerinde bulunan kötü huyları iyi huylara dönüştürür.

3. Geçim sıkıntısı çeken kimse, her gün (667) defa, “Ya Rahîm Ya Tevvâb” şeklinde okuyarak zikrine devam etse, kısa zamanda manevi huzura eriştiği gibi, hiç ümit etmedi­ği yerlerden maddi destekler görür ve sıkıntılarından kurtu­lup bolluğa erişir.

4. Kendisine saldırıda bulunan bir düşmana 10 (on) kere okunsa, zulüm ve saldırıdan vazgeçer.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.