AnaSayfa / Allah C.c / Es Semi Anlamı Zikir Sayısı

Es Semi Anlamı Zikir Sayısı

Semi | es-Semi
  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri

Semi’ isminin lügat anlamı:

Semea kelimesinden türemiş olan es-Semi’ ismi sözlükte; işitmek, duymak, icabet etmek, işittiğinin gereğini yerine getirmek anlamlarına gelmektedir. Mübalağa ve sübut ifade eder. Kur’an’da yaklaşık 45 defa zikredilmektedir. Bir defa el-Garib ismiyle, sekiz defa el-Basir ismiyle ve 32 defa da el-Alîm ismiyle beraber zikredilmiştir.

ES-SEMİ: Gizli-açık, alçak-yüksek, küçük-büyük, her varlığın bütün seslerini ve hareketlerini duyan, her sesi, her yalvarış ve yakarışı dinleyip işiten…

Semi’ isminin ıstılah anlamı:

Semi’; işitmesi ve duyması her şeyi kapsayandır.

Semi’; işitme için gerekli olan insanî özelliklere gerek duymayandır.

Semi’; gizli, açık, fısıltı ve içte saklanan bütün sesleri işitendir.

Semi’; kulak ve frekans farkı olmaksızın her şeyi işitendir.

Semi’; insanların kavrayamayacağı bir işitmeyle çokça ve devamlı olarak işitendir.

Semi’; işittiğinin gereğini yerine getirendir.

Semi’; dualara icabet edendir.

ES-SEMİ’isminin zikri (180) adettir.

Zikir saati Müşteri, günü Perşembe’dir.

Perşembe müşteri saati ise sabah erken ve ikindi sonrasıdır; bu saatlerde okunabilir. Gece okumalarında ise akşamın ilk saati ile gece yarısıdır.

Semi Esmasıyla Yapılacak Dualar;

Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz):

“Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.

Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevla’mızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et .”(Bakara 2:285-286)

Bu adın manası: (İşiten-Duyan)dır. Bu ad mana ve sıfat itibariyle Allah adına çok yakın ve yakışan bir sıfatı ifade etmektedir. Hizmet meleği (Katyail) adında büyük ve ruhani bir melektir. Buyruğunda (4) komutan melek, onların her birinin emrinde de 180 melek bulunmaktadır ki, bu 180 melek de ayrı ayrı 180 meleğe komuta etmektedirler.

Bu adı anarak, hizmet meleğini davet etmek isteyen bir kimse. Bu hususta evvelce sıraladığımız şartları yerine getirip, sonra bu adı çokça arzulayarak ve aşağıdaki çağrı duasını da okuyarak. bu meleği davet edebilir.

Melek bu duaya icabet ederek, gelince de ondan her ne dileği varsa, isteyip alabilir.

Duanın okunuşu:

“Ya Semi’! Ente-llezi tesmaü-şerre ve-nnecva, ve ente-llezi talemül hikme ve-ttekva, ve ente-lizi tuzhirii fi kulubi ahbabüke sırrı-ttecelli, ve ente-llezi ta’lemü ma hüve edakku ve ahfa ve tera bi aynike elleti la tenamü vela yafha, aleyke debibü-nnemleti-ssevdai ele-ssahrati-ssammai fil leyleti-zulmâi tahte tabakatül gabrai… Es’elüke bi letaifi ma edrecte fi-ssem’i vel basari ve dekaıku ma ketemte fil Basarı li yekaü mevkia-ssem i ve bi sevabiki ma ahfeyte fi-ssem’i, li yekume mekamel basari, en terzukani esraren miindericeten fi ihatatil basari ve müşahedetü envarü mükarreretün inde ihtivail basari, bi-sem’i, verzukni bi nuraniyyetüke vuzuhün sirrü emanetüke ve de-vamül mürakabeti lima türidü ala kudsike, el a’la ve idrakükel muhitu bi cevamiil esmai ve eyyidni ala fehmi metalibetü-nnefsi bi dakikul mühasebeti, inneke camiü küllü hayrin ve dafiü küllü dayrin ya rabbel Alemin…”

Ey ezeli ve ebedi olan Allah’ım!
Ey bütün sesleri işiten Allah’ım!
Sen Semî’sin!
Bütün sesleri işiten yalnız Sensin Rabbim!
Yürek sözlerimizi işit!
“Semî’Allahu limen hamideh”
“Allah, kendisine hamd edeni işitti”
Derken her namazımızda,
Kalbimizden gelen şahitliğimizi Sen kabul eyle Allah’ım!
****

Öyleyse, şeytana kulluk etmekten sakınanlara ve Allah’a yönelenlere müjde var. Ey Muhammed! Sözü dinleyip de en güzeline uyan kullarımı müjdele. Bunlar, Allah’ın kendilerine hidayet ettiği kimselerdir; temiz akıl sahipleri de bunlardır” (Zümer suresi 17–18. Ayet meali)

Sözün en güzelini işitip, ona uyanlardan eyle bizi Rabbim!
Bizi hidayete eriştir!
Temiz akıl sahibi kıl bizi!
Âmin!

****

“Kuran okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki rahmet olunasınız” (A’raf 204. Ayet Meali)
Kuran’ı bütün ruhuyla dinleyenlerden eyle bizi Allah’ım!
Ey Semî olan Rabbim!
Ey her şeyi İşiten ve Bilen Rabbim!
Göklerden bir armağan olarak indirdiğin Sözleri kalbiyle duyanlardan eyle bizi!
“Hayyalel felah”
“Haydi kurtuluşa” çağrısını kalbinde duyanlardan eyle bizi Allah’ım!

****

“Şüphesiz Allah, hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir.” (Bakara, 181)
Ya Semî! Ya Semî! Ya Semî!
Sen ki hakkıyla İşiten ve hakkıyla Bilensin Allah’ım!
Semî İsm-i Şerifinle dua ediyorum sana;
Hakikati kalbimizle işitmemizi nasip et bize!
Bize basîret ver!
Bize feraset ver!
İşitecek kulak ve bilecek akıl ver bize Rabbim!
Ve görecek bir kalp ver hepimize!

***

“…Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğiniz için Allah yolunda mal sarf edin” (Teğabün Suresi 16. Ayet meali)
Dinleyenlerden, itaat edenlerden ve Senin yolunda mal sarf edenlerden eyle bizi Rabbim!

***

Sen ki yegâne İşiten ve Bilensin Rabbim!
Senin işitmen tüm sesleri kuşatmıştır;
Mahlûkatın sesi Sana karışık gelmez;
Birbirine benzeyen sesler Seni aldatmaz;
Seslerden birini işitmen, başka sesi işitmekten Seni alıkoymaz.
Ve isteyenlerin çokluğu Seni bıktırmaz!
Sen Semî’sin Rabbim!
Sen Basîrsin!
Her şeyi Duyan ve Gören yalnız Sensin!

***

“… Şüphesiz Rabbim duay-ı Semîdir” (İbrahim Suresi 39. Ayet Meali)
Ey bütün duaları İşiten Allah’ım
Ey dualara icabet eden Allah’ım!
Her türlü kötülükten Sana sığındık Rabbim!
Bütün şerlerden bizi muhafaza buyur!
Ey zulmet geceleri, aydınlık sabahlara çeviren Rabbim!
Ey bütün feryatları İşiten Rabbim!
Şikeste gönüllerimizin sesini duy!
Bizi zulmette bırakma!

***

Sen ki gül goncasının seher vaktindeki narin nefesini duyansın Rabbim!
Dua çiçeklerinin uykuya daldığı gecenin sessizliğinde;
Bütün mahlûkatın sesini duyansın Sen!
Dalgaların hazin iç çekişleriyle birleşsin nefesim bugün.
Kevser ırmaklarının şarkısını duyayım bugün!
Bugün gök kubbenin gözyaşları yanaklarımdan aksın sessizce.
Ve Sen beni duy Rabbim;
Beni gör!

***

Karıncanın ayak seslerini
Ve bülbülün yakarışını duyduğun gibi duy beni Allah’ım!
Kelebeğin sessiz ve nazlı kanat çırpışını duyduğun gibi duy!
Sen Semî’sin Rabbim”
Sen Basîr’sin!
Karanlığı aydınlatan ateşböceklerinin ışığını
Gördüğün gibi gör kalbimi Allah’ım,
Denizlerin dibindeki lâl-i mercanların duasını işittiğin gibi işit duamı!

***

Ve ruh bedenden ayrılınca,
O muazzam yalnızlıkta,
Ruhumun hazin ve nâdim sesini yine ve yalnız Sen duy Allah’ım!
Hiç uyumayan denizin ve dağların sesini duyduğun gibi
Semî İsminle duy kalbimin sesini Allah’ım!
Ruhumda doğan fecrin aydınlığını
Basîr İsminle gör!

***

Kalbimin derinliklerindeki sevgimi Sana sunuyorum şimdi;
Ve susuyorum!
Sükûtumu işit Allah’ım!

1. Bu ismi, kendine mahsus saatinde okuyan ve okumayı adet haline getiren kimseye, dost veya düşman, kadın veya erkek herkesten iyi ve doğru, sevindirici haberler gelir, istediği şeye kavuşur.

2. Zikrine devam eden kimsenin her türlü dilek ve duası kabul olur, istediğine kavuşur.

3. Kulağında sağırlık hasıl olan kişi, bir Salı günü, bu ismi şerifi temiz bir hatme yaprağına yazıp, halis badem yağı ile bozarak o yağdan kulağına damlatsa, Allah’ın izni ile iyileşir.

4. Tam bir itikat, sağlam bir niyet ve kuvvetli bir inanç ile 7 gün oruç tutup riyazet ve perhiz yaptıktan sonra bir kenara çekilerek ve her gün 180’i bir misli artırarak (180, 360, 540, 720..) şeklinde 40 gün zikrine devam eden kimse, Allah’ın izniyle ulvi (yüksek) ruhani varlıkların zikirlerini ve seslerini duyar hale gelir.

5. Herhangi bir kimsenin kalbini etkisi altına almak isteyen kişi, bu ismi aradaki soğukluk, kin, nefret ve düşmanlık gibi hususlar olsa bile bunların giderilmesi niyeti ile, seher vakti, (18.000) defa “YÂ SEMİ’” diye okuyan ve her yüzde istediği kimsenin isteğinin yerine gelmesi için dilekte bulunan kimse, istediği kişinin kalbini etkisi altına alır, kendine bağlar; sevgi ve ilgi hasıl olur ve dolayısıyla aradaki soğukluklar ve düşmanlıklar yok olup gider.

6. Perşembe günü kuşluk namazından sonra 500 kere zikretmeye devam eden kimsenin yaptığı hiçbir dua geri çevrilmez.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.