AnaSayfa / Allah C.c / El Muhyi Anlamı Zikir Sayısı

El Muhyi Anlamı Zikir Sayısı

Muhyi | el-Muhyi

  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri
Muhyi isminin lügat anlamı:

Hay kökünden türemiş olan el-Muhyi ismi, diriltmek, hayat vermek, can vermek ve yaşatmak anlamlarına gelmektedir. İhya fiili ile Kur’an’da çokça zikredilmektedir.

EL-MUHYÎ: İhya edip dirilten; canlılara hayatı veren… Bu dünya, bir amaç için misafir olarak gönderildiğimiz, çalışıp çabalayarak ev sahibimiz olan Yüce Allah’ı memnun ve razı etmekle yükümlü olduğumuz bir yerdir.

Ruhumuz daha önce, Ruhlar Aleminde, dünyaya gel­mek için sırasını beklediği gibi, anne rahminde kendisine bir elbise giydirilip dünyaya gönderilmiştir. Bir süre de burada kalıp bekledikten sonra yine sırası gelince beden elbisesinden soyunup kabre girecek; kabir veya berzah alemi denilen yerde bekletilecektir. Oradaki bekleyiş ise toplu haldedir ve kıyamete kadar sürecektir.

Muhyi isminin ıstılah anlamı:

Muhyi; insanı yoktan var eden ve diriltendir.

Muhyi; ölümünden sonra toprağı diriltendir.

Muhyi; iman eden kullarını güzel bir şekilde yaşatandır.

Muhyi; iman edenleri canlı tutandır.

EL-MUHYİ isminin zikri (68) adettir. Zikir saati ise Zühre; zikir günü Cuma’dır. Sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrası zikredilebilir. Gece zikretmek için de tam gece yarısı zikredilebilir.

El Muhyi Esmasıyla Yapılacak Dualar;

O’nun öldürdüğüne kimse hayat ve can veremez.

Her gün, her saat, her saniye yeryüzünde milyonlarca varlık hayat bulup dünyaya gelmektedir. Bütün bunlar, Allah’ın (azze ve celle) Emriyle, Yaratmasıyla ve müsaadesiyle olmaktadır. Allah (azze ve celle) yoktan var edip hayat verdiği gibi, ölüyü de tekrar canlandırabilir. Buna ihyâ, yani, diriltme denir. Hayatı hiç yoktan veren Zâtın, ölülere yeniden hayat verip diriltmesi elbette son derece kolaydır.

Allah (azze ve celle) Öldüren ve Diriltendir!

“Senin yeryüzünü kupkuru görmen de Allah’ın âyetlerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman, harekete geçip kabarır. Ona can veren, elbette ölüleri de diriltir. O, her şeye kadirdir.” (Fussilet Suresi 39. Âyet Meali)

****

Ey hayatın Nûru!

Ey can veren Allah’ım!

Ey hayatın ve ölümün Sahibi!

Ey Ruhun Sahibi!

Ey hayat veren Rabb’im!

Ey ihya eden Rabb’im!

Ey Muhyî!

Ey canıma can veren Allah!

****

Yaratan Sensin Allah’ım!

Hayat veren Sensin Muhyî Adınla!

Ruh veren Sensin!

Bizi ihya eden Sensin!

Sen Yarattıklarına can Verensin Allah’ım!

Sen canlara can veren Allah’sın!

****

Rabb’im!

İbrahim’in (Aleyhisselam) soyundan gelenleriz biz;

Ve İbrahim’in (Aleyhisselam) diliyle şahitlik ederiz Sana:

“Benim Rabb’im öldüren ve diriltendir.” (Bakara Suresi 258. Âyet Meali)

Öldüren ve dirilten Sensin Rabb’im!

Sensin hayat veren!

İnkârcılara;

Kâfirlere;

Lanetli nemrut’un soyundan gelenlere karşı;

Yardım et bize Rabb’im!

Kalplerimize hayat ver Muhyî Adınla!

Muhyî Adınla dirilt kalplerimizi bizim!

*******

Öldüren ve dirilten yalnız Sensin Rabb’im!

Sensin hayat veren bize!

Hayır ve şer Sendendir Allah’ım!

Sen yardım etmezsen hiç kimse yardım edemez bize!

****

”Peygambere indirilen (Kuran-ı Kerim) i dinledikleri vakit de hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerini yaşla dolup taştığını görürsün onların” (Maide Suresi 83. Âyet Meali)

*******

Marifet hakikatini yaz gönlümüze Muhyî Adınla Rabb’im!

Muhyî Adınla kalbimizi ihya et!

Mübarek Kelamını duyduklarında Senin;

Gözleri yaşlarla dolanlardan eyle bizi!

Marifet ehliyle bir tut bizi!

Ruhumuzu marifetinle ihya et!

****

Dinini hakkıyla ihya edenlerden eyle bizi Muhyî Adınla!

Muhyî Adınla Rabb’im;

Dosdoğru yolunda Senin;

Dipdiri ayakta duranlardan eyle bizi!

Her hayrın;

Hidayetin;

Kemâlin aslı ilmini;

Yerleştir yüreğimize Muhyî Adınla!

Muhyî Adınla yüreğimizi ihya et!

Hâlimizi ihya et bizim Rabb’im Muhyî Adınla!

Sana gelen yollarda önümüze çıkan afetleri kalp gözüyle görmemizi nasip et!

Sana olan ünsiyetimizi artır bizim!

Kalbimizi Sana yaklaştır Muhyî Adınla!

****

Riyadan çevir kalbimi Allah’ım!

İhsanınla ihya et beni!

Beni ihya et Muhyî Adınla!

****

Gafletten kalbimi çevir Allah’ım!

Zikrinle beni ihya et!

Beni ihya et Muhyî Adınla!

****

Dünyaya rağbetten çevir kalbimi Allah’ım!

Ahirete rağbetle ihya et kalbimi!

Beni ihya et Muhyî Adınla!

****

Kibirden kalbimi çevir Allah’ım!

Tevazuuyla ihya et kalbimi!

Beni ihya et Muhyî Adınla!

****

Kötülükten kalbimi çevir Allah’ım!

İyilikle ihya et kalbimi!

Beni ihya et Muhyî Adınla!

****

Şikâyetten çevir kalbimi Allah’ım!

Kalbimi şükrünle ihya et!

Beni ihya et Muhyî Adınla!

****

Sabırsızlıktan çevir kalbimi benim Allah’ım!

Sabırla ihya et kalbimi!

Beni ihya et Muhyî Adınla!

****

İhtirastan kalbimi çevir benim Allah’ım!

Kanaatle ihya et kalbimi!

Beni ihya et Muhyî Adınla!

****

O dar Günde

Mizan Gününde,

Rabb’im!

Muhsinlerin saflarına kat beni!

Beni sevdiklerinle bir tut!

Gaffar Adınla;

Settar Adınla;

Rahman Adınla;

Rahim Adınla;

Muhyî Adınla ihya et beni Rabb’im!

Mizan Gününde,

Beni Senin Kapında utandırma!

Âmin! Âmin! Âmin!

V’el hamdülillahi Rabbi’l âlemin

Bu adın içinde de Allah’ın azamet adından bir harf vardır. Hizmet meleği Hz. (Kerkyâil) dir.’Bu meleğin emrinde 4 komu­tan melek ve onların her birinin emrinde de (68 bin) melek hiz­met yapmakta olup bu (680 bin) melekte yine bir o kadar meleğe komuta etmektedirler.

Bu adın hizmet meleğini davet etmek isteyen bir kimse, şartları yerine getirerek, hizmet meleğinin adını devamlı olarak anmalıdır. O zaman melek iner ve dilekleri yerine getirir.

El Muhyi Esmasıyla Yapılacak Dua;

“Yâ Mühyi! Ente-llezî ahyeyte kuiubü ibâdike ve evliya i ke bî nuril keşfi, ye-ttecemmüll, ve kemmelte ezvakc enbiyâike bilvasli ve-ttehalli, ve halleyte ahbâbike bi tahliyetil irfani ahsane-ttecelli, es’elüke bi hayati vechike ve neşri rahmetike ve re’fetıke ve bastı ni’metike en terzukani hayaten tayyibeten zatiyyeten la umutü ba’deha, vec’alni hayyen fi-ddâreyni ve eşhidni marifetel kevneyni yâ Rabbel Alemin…”

EL-MUHYİ isminin zikriyle gönülleri kazanmanın ve teshir etmenin mümkün olduğu söylenmektedir.

Bu ismin Hz. İsrafil (a.s) ve Hz. İsa (a.s)’in zikri olduğu söylenmektedir.

Hz. İsa’nın ölüleri diriltme şeklinde bir mucizesi vardı. Bu isim de onun sürekli virdi idi ve mucizesini Allah adına bu yolla gösterdiği nakledilmiştir. Bu ismi zikredip gönlü zikriyle ısındığı zaman, mucize olarak diriltilmesi istenilen ölüye: “Kum bi-izn-i Muhyî: Dirilten Allah’ın izniyle ayağa. kalk”der, ölü de ayağa kalkardı.

  1. Her gün (68) kere okumaya devam eden kimse, mah­pus ise bir vesile ile hapisten kurtulur ve isteğine kavuşur.
  2. Bu ismi inanç. Ve güvenle her namazdan sonra (68) veya (340) defa okuyan kimsenin kalbinde iman ve irfan nurları parıldar, her tuttuğu işte başarılı olur.
  3. Kırk gün halvet ve riyazetle bu ismin zikrine devam eden kimseye birtakım ilahi tecelliler gelir ve tıbbın aciz kaldığı birtakım hastalıkların iyileşmesine vesile olur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.