AnaSayfa / Allah C.c / El Mübdi Anlamı Zikir Sayısı

El Mübdi Anlamı Zikir Sayısı

Mübdi | el-Mübdi

  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri
 Mübdi isminin lügat anlamı:

el-Mübdi ismi, ilk önce yaratan, ilk defa yaratan anlamlarına gelmektedir. Kur’an’da Allah’ın ismi olarak geçmemektedir. Meşhur Esma-i Hüsna hadisinde zikredilmektedir.

EL-MÜBDİ: Eşyayı yoktan ilk defa var eden, yaratan demektir.

İbda ve inşa, baştan, yoktan yaratmak ve inşa etmek demektir. Mübdi’de bu işi yapan, yani mahlukatı, hiç yok­tan, örneksiz, benzersiz yaratan demektir:

Mübdî isminin ıstılah anlamı:

Mübdi;, ilk defa yaratandır.

Mübdi;, ilk önce yaratandır.

EL-MÜBDİ isminin zikri (56) adettir.

Zikir saati Müşteri; günü Perşembe’dir.

Bu adın harfleri içinde de Allah’ın adındaki harflerden bir harf vardır. Bu da, bu adı Hak Teâlâ’nın azametli adları arasına da iletmiştir.

Hizmet Meleğinin adı (Hz. Kehyâil)dir. Emri altında 4 komutan melek vardır.

Bu adı devamlı olarak zikreden kimselere adın meleği gökten iner ve onların dileklerini yerine getirir.

Bu adın duası şöyledir:

Duanın okunuşu:

“Yâ Mübdiü! Ente Allahül-llezi azharte sirral vahdeti fi kulubi ehlül tevhidi ve refa’te livâel mecdi fi suduri ehlil tecridi. Ve ne-sabte râyetel marifeti fi feyafi ukuli ehlül tefridi, es’elüke AI-lahümme ‘bima ebdeytehü fi kalbi hatimül enbiyâi ve bima se-bettehü fi hatimül evliyâi ve bimâ neşerte fi zatihima min rekâikul âlâi ve-nna’mâi en terüdni ileyke fil ibtidâi vel intihâi, ve en tahyini fisserâi vel darrâi…”

  1. Hamile bir kadının eşi, karnında şahadet parmağı ile bir daire çizerek, 20 defa “Y MÜBDİ”yazsa ve okusa ço­cuk düşürmekten korunur ve kurtulur.
  2. Bu ismin zikriyle meşgul olan kimse her istediğini rüyasında görür.
  3. Bu isim aynı zamanda gönül teshiri için de önemlidir. Çok kere tecrübe edilmiştir.
  4. EL-MÜBDİ ismini bir yazar vird edinir ve her gün okumaya devam ederse, yazarlık alanıyla ilgili konularda büyük fikri gelişmeler sağlar ve yazdığı kitaplar kısa za­manda tanınıp aranır ve tutulur; maddi-manevi her konu­da yardım görür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.