AnaSayfa / Allah C.c / El Mecid Anlamı Zikir Sayısı

El Mecid Anlamı Zikir Sayısı

Mecîd | el-Mecîd

  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri
Mecîd isminin lügat anlamı:

Mecd kelimesinden türemiş olan el-Mecîd ismi; çokluk, bolluk, genişlik, imkan, hayır ve menfaatin çok olması, izzet, şeref ve onur anlamlarına gelmektedir. Araplar; hayvana bolca yem verdim derken “Emcettu” fiilini kullanırlar.

EL-MECÎD: Azameti, büyüklüğü, hakimiyeti, şanı, şere­fi ve kadri sonsuz ve yüce; ihsan ve keremi geniş olan.

Mecîd isminin ıstılah anlamı:

Mecîd; soylu, şerefli ve üstün olandır.

Mecîd; izzet ve onurda kendisiyle yarışılamayandır.

Mecîd; iyi ahlaklı ve üstün erdemlerle donanmış olandır.

Mecîd; fayda, hayır ve menfaatlerin hepsini elinde bulundurandır.

Mecîd; ikramı sonsuz bollukta ve kesintisiz olandır.

Allah (c.c.) bütün mahlukatın ve bütün evrenin sahibi­dir, yaratıcısıdır. Buna göre bu kadar büyük ve geniş hatta sonsuz ve sınırsız diyebileceğimiz kadar büyük ve geniş olan kainata hükmetmek de o kadar güç ve kuvvet, kudret ve ilim ister, işte yüce Allah bunun sahibi. Küçük ve basit bir mülkün sahibi hatta emanetçisidir ki, biz gene sahibi sayalım; küçük ve basit bir İşe, iş yerine veya bir eve sahip olanların bile bazen havasından, geçilmiyor. Makam ve rütbesi geçici ve devlete ait olduğu halde bir görevin ba­şındaki kimsenin de öyle. Bir müdür veya genel müdürse ulaşmak için on kapıdan geçiyoruz. Bir bakan, bir başba­kan veya cumhurbaşkanıysa hele ulaşmak hayal olabili­yor. ..

İşte bu yüzden bütün kainatı yaratan, yaşatan, himaye eden, koruyup gözeten ve en ince teferruatına kadar ba­kim ve görümünü yapıp mükemmel işlemesini sağlayan, bütün mülkün sahibi olan Allah’a “Rabbim!” dediğimiz za­man hadiste ifade edildiği gibi, Rabbim dediğimiz zaman “Buyur kulum” diyor. Ulaşması da dertleşmesi de söyleş­mesi de istemesi de vermesi de zor değil ve tekellüfü de­ğil… Hele hele insanı küçümseyip aşağılaması hiç yok, her dua edeni duyar ve herkesi dinler, herkesin ve her şeyin bütün istek ve ihtiyaçlarına cevap verir…

EL-MECÎD isminin zikri (57) adettir;

Zikir saati Zühre; zikir günü Cuma’dır.

Zühre saati Cuma sabah güneş doğarken ve ikindi na­mazı sonrasıdır. Gece ise 2. Saatte, yatsıya doğru ve tam gecenin yarısındadır.

El Mecid Esmasıyla Yapılacak Dualar;

Allah’ın (azze ve celle) Kendisiyle yakınlık ve dostluk kuran kullarına kerem ve müsamahası kelimelere sığmaz, ölçüye gelmez.

Meselâ: Onları temiz ahlâk sahibi olmaya, iyi işler yapmaya muvaffak kılar da, sonra yaptıkları o güzel işleri, haiz oldukları seçkin vasıfları sebebiyle onları över, sitayişlerde bulunur.

Kusurlarını affeder, kötülüklerini yok eder!
“İyilik yaparak kendini Allah’a teslim eden ve hanif (tevhidi) olan İbrahim’in dinine uyandan daha güzel din’li kimdir? Allah, İbrahim’i dost edinmiştir.” (Nisa Suresi 125. Âyet Meali)

Ey Keremi bol Rabb’im!

Ey sınırsız müsamaha Sahibi!

Ey en Büyük Hamiyet Sahibi!

Ey bütün sıkıntıları Gideren!Ey Mecid!

Ey Allah!Kereminle muamele et bize Rabb’im!

Lütfun ve ihsanınla;Sıkıntıları gideren Mecid Adınla gider sıkıntılarımızı!

Gönlümüze inşirah ver Mecid Adınla!

Sevdiğin kullarının kalbine emanet ettiğin ihlas sırrını;Emanet et bizim kalbimize de!

İbrahim’i (Aleyhisselam) dost edindiğin gibi kendine;Bizi de Kendine dost kıl Rabb’im!

“Musa’nın annesine: “Onu emzir; ona zarar gelmesinden bir korku hissettiğinde, kendisini denize bırakıver ve artık korkup üzülme! Biz, muhakkak onu sana iade edeceğiz ve kendisini peygamberlerden biri yapacağız.” diye vahyettik.” (Kasas Suresi 7. Âyet Meali)

Musa’nın (Aleyhisselam) annesine verdiğin söz kalbimizde hâlâ!

Ey sözlerin en doğrusunu Söyleyen Rabb’im!

Ey sıkıntıları gideren!

Ey Mecid!Musa’nın annesinin kalbinden sildiğin gibi kederi;Bizim de kalbimizden sil Mecid Adınla! İman emniyeti ver bize!

Mecid Adınla Rabb’im!

Himaye ettiğin gibi Musa’yı (Aleyhisselam) Bizi de himaye et!

Senden emin bir dost yoktur bu dünyada!

Hamilerin en güzeli Sensin! Sen ki el -Muktedir’sin!

Kudretinle Rabb’im,Ve himaye eden Mecid Adınla;Koru kalbimizdeki imanı!

Bizi koru!

Ey iki doğunun ve iki batının Rabbi!

Ey güneşin her gün kendisine secde ettiği Allah!

Ey Mecid! “Gök yarılıp da erimiş yağ gibi olduğu zaman” bizi koru!

Bizi koru Mâcid Adınla Rabb’im! Bizi güvende kıl!

“Ey insanlar, işte size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa ve mü’minler için bir hidayet ve rahmet geldi.De ki: “Allah’ın lütfuyla, rahmetiyle; yalnızca O’nunla sevinç duyun! O, onları toplayıp durduklarından hayırlıdır!” (Yunus Suresi 57- 58. Âyet Meali)

Fazlınla indirdiğin Rahmetin;Rahmetinle indirdiğin Kur’an’ın hürmetine Yâ Rab!

Öğüdünü kalbiyle dinleyenlerden eyle bizi!

Yalnızca Senin Lütfunla; Rahmetinle, Seninle sevinç duyanlardan eyle bizi!

Kalbimize sürur ver!

Bu dünyada ve ahirette sürur nasip et Rabb’im gönüllerimize!

“Artık Allah onları o günün fenalığından esirger; (yüzlerine) parlaklık, (gönüllerine) sevinç verir.” (İnsan Suresi 11. Âyet Meali)

Sınırsız Kereminle Rabb’im!

Ve Müsamahanla bizi affet!

Bizi “O Gün”ün fenalığından koru!

Yüreğimize sevinç bahşet bizim Mecid Adınla!

Bize saffet;Bize edep; Bize zarafet ver!

Mâcid Adının hakkı için Rabb’im!

Bize güzellik;Bize seçkinlik; Bize ilim ihsan et!

Sabahtan akşama dek Rabb’im!

Bin defa günaha batsak da; Nasuh bir tevbeyle Sana dönenlerden et bizi!

Yanlış yapsak; Hata etsek;Günde bin kere ahdimizi unutsak da; Mecid Adının hakkı için;Sen bizi yine de affet!

Kalbimize dönerek;Ve ahdimizi bularak orda,

Senin Yüce Adının zikrini hiç unutturmayarak bize;

Bize lütfet Allah’ım!

Mecid Adınla, bize lütfet!

“İslam garib başladı. Başladığı gibi yine garib olacaktır. O gariblere ne mutlu!” dediler ki: Garibler kimlerdir Ya Resulullah? Resulullah (SallALLAHu Aleyhi ve Sellem) insanlar bozulduğunda iyi olandır.” Buyurdu.

Ey lütfu, ihsanı bol olan Allah’ım!

Ey Din Gün’ünün Sahibi!

Ey müsamaha Sahibi!

Ey Gariblerin Sahibi!

Ey en Cömert!

Ey Sahib-i Zaman!

Ey Mecid!

İnsanlar bozulduğunda, iyi olanlardan; İyi kalanlardan olmamızı nasip et bize!

Sen ki Mecid’sin!

İnsanlara iyilikle muamele Edensin Sen Rabb’im!

Bir gün garib olacak dininin hâdimleri yap bizi Mecid Adınla!Resulullah’ın (Sallalahu Aleyhi ve Sellem) müjdelediği gariblerden olmamızı nasip et!

“İyiliğin karşılığı yalnızca iyiliktir.” (Rahman Suresi 60. Âyet Meali)

Sönen bir yıldızın son pırıltısı gibi, hazin bir ayrılık kokusu var şimdi havada.

Rabb’im! herkesin kalbi yalnız çarpar,Ve biz yalnız geliriz Sana!

O firak günü Rabb’im!

O ayrılık günü; Sınırsız Keremin;Sonsuz Merhametin; Ve Müsamahanla, Kaybolan yıldızları aldığın gibi tıpkı,Sessizce al beni de Yanına!

Az amelimle değil;Aciz ibadetimle değil;Beni Kereminle; İhsanınla,Kalbe serinlik veren Mecid Adınla Ve selamet veren Selam Adınla al Yanına!
Rabb’im!Adımı Salihlerle an!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabb’il Âlemin!

Bu azametli adın içinde de yine Hak Teâlâ’nın azametli adının harflerinden bir harf bulunuyor. Bu adın vekili ve hizmet meleği (Retyail) dir. Emri altında 4 komutan melek bulunmaktadır. Bu dört melek de ayrı ayrı (57) meleğe, (57) melek ise yine her biri (57) meleğe emir ve komuta etmektedirler. Bu meleklerin hepsi keramet ve güç sahibidirler.

(El Mecid) adını süresiz anan bir kimsenin halvetine, bu adın meleği iner ve kendisinin ne dileği varsa yerine getirir.

Bu adın duası şöyledir:

Duanın okunuşu:

“Yâ Mecid! Ente-llezi mecette zateke bi celâili sıfâtüke, ve ente-llezi azume cenâbeke, lekel kudretü-ttammetü vel Ayetül âmmetü, ta’ti menhüke bi gayri avadin ve istihkak ve entel müteali fi uluvvi şe’nüke alel itlak. Es’elüke bi celali echükel kerimi ve kerimü mecdüke en terzukani min cezili ataüke ve en tekşifü anni Melaüke vec alni şerifü-zzati, kafilü-ssıfati hüsnül fiali kesirül nevali, verfa’ni ila zirvati-ttevhidi vel vahdeti, vec alni fi kıyami leke ala ekmelül iddeti, inneke ente el raufü-rrahimü…”

  1. Şartlarına uygun olarak zikri gerçekleştiren kimsenin maksadı hasıl olur. Her işe “YÂ MECİD” diyerek, bu ismin zikriyle başlayan kimse işlerinden hayır görür; istediğine kavuşur.
  2. Ay takvimine göre ayların 1 ‘inde, 15’inde ve 30’unda oruç tutup, iftarda “YÂ MECÎD” diye zikreden kimse, ba- rastan (alaca hastalığından) kurtulur.
  3. Her gün (62) defa zikreden kimse, şan ve şeref kaza­nır, açık ve gizli sırlara mazhar olur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.