AnaSayfa / Allah C.c / El Kadir Anlamı Zikir Sayısı

El Kadir Anlamı Zikir Sayısı

Kadir | el-Kadir

  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri
Kadir isminin lügat anlamı:

Kadera kökünden türemiş olan el-Kadir ismi; kıyaslamak, ölçülü yapmak, tedbir almak, planlamak, miktarını beyan etmek, hükmetmek, taksim etmek, güçlü ve kadir olmak, yüceltmek, hazırlamak, tanzim etmek, malik ve hakim olmak, rızkı daraltmak, zengin ve kuvvetli olmak, sıkmak ve daraltmak anlamlarına gelmektedir.

EL-KÂDİR: Sonsuz güç ve kudret sahibi olan. Her iste­diğini, istediği gibi, sonsuz güç ve kudretiyle yapan…

Kadir isminin ıstılah anlamı:

Kâdir; her şeye güç yetiren, sahip ve malik olandır.

Kadir; her şeyi belli bir plan ve ölçüye göre takdir edendir.

Kadir; dilediği şekilde kullarının rızıklarını daraltan ve sıkandır.

Kadir; dilediği şekilde rızıkları kullarının arasında taksim edendir.

Kadir; insanları ölçüp biçip yaratan ve yaratılışlarını güzel yapandır.

Kadir; Şeref ve azamet sahibi olandır.

Kadir; peygamber göndermeye ve kitap indirmeye gücü yetendir.

Kadir; insanların bir benzerlerini yaratmaya ve ölüleri diriltmeye gücü yetendir.

Kadir; azap göndermeye ve helak etmeye gücü yetendir.

EL-KÂDİR isminin zikri (305) adettir. Zikrin saati Gü­neş; günü Pazar’dır.’

Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası okunur. Pazar gecesi güneş saati yoktur.

*************************

Bu adın içinde de Hak Teâlâ’nın azametli adından bir harf bulunmakladır. Bu adın hizmet meleğinin adı Hz. (Hehtiyail) dir. Buyruğu altında 4 yardımcı melek vardır. Bu meleklerin her biri de (305) meleklik toplulukdan oluşan (305) meleğe komuta etmektedirler.

Duanın okunuşu:

“Ya Kadiri Ente-llezi enfezte kudretüke fi kemüni-zzevati ve ente-llezi aznarte müradeke bi tebdilı-sseyyiati bil hasanati ve entel camiii lil müteferrikati, es’ elüke Allahtimme bi azimil âyâti en tec’aleni kâdiran alâ def-il zillati inneke el münezzehü anittahyizi vel cihabi…”

1. Bu ismin zikrini istenilen ölçü ve saatte yerine geti­ren kimse, her türlü işte ve giriştiği mücadelede, alım-sa- tımda, daha önce bilmediği bir iş ve sanatta bile olsa ba­şarıya ulaşır.

2. Seferde ve hazarda, Hac ve diğer yolculuklarda, kara­da ve denizde başarılı olur.

3. Bu ismi “EL-KADİRU, EL-MUKTEDİR” ismiyle birlik­te bir tabağa yazıp bal şerbeti ile sildikten sonra hastaya Içirilse iyileşeceği gibi, belirtilen miktarda, gün ve saatine uygun olarak okuyan hastalar da şifaya kavuşur.

4. Belirtilen miktarda, gün ve saatte okuyan kimse, hasretini çektiği kimseye kavuşur; âşık okusa maşukuna kavuşur.

5. Abdest esnasında okumaya devam eden kimse, düş­man şerrinden korunur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.