AnaSayfa / Allah C.c / El Kabid Anlamı Zikir Sayısı

El Kabid Anlamı Zikir Sayısı

Kâbız | el-Kâbız – Kabid | El – Kabid
  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri

EL-Kabid: Lütuf ve hikmetiyle istediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan. Sıkan, daraltan…

Gâbıd isminin lügat anlamı:

Gabd kökünden türemiş olan el-Gâbıd ismi; nimet ve rızıkları belli bir ölçüye göre
veren, ruhları bedenden alan, süratle iş yapan anlamlarına gelmektedir. Araplar süratli yürüyen bir
kimse için “Raculun gâbıd” derler. Malı elinde tutan bir kimse için ise “Gabeda’l-Meta” derler.

Rabbimizin bu ismi, Kur’an’da özel isim olarak değil, fiil olarak kullanılmıştır. el-
Gâbıd ismi, Esma-i Hüsna hadisinde geçmiş ve el-Bâsıt ismiyle beraber zikredilmiştir.

Gâbıd isminin ıstılah anlamı:

Gâbıd; dilediği kullarına belli bir gaye ve hedef için darlık ve sıkıntı verendir.

Gâbıd; rızıkları belli bir ölçüye göre taksim edendir.

Gâbıd; ruhları alan, kabzedendir.

Gâbıd; kalpleri daraltandır.

Gâbıd; bütün âlemi kabza-i kudretinde, yani tasarrufunda bulundurandır.

Gâbıd; kullarına verdiği nimetleri istediği an geri alabilendir.

Aralarındakilerle beraber yerler ve gökler Allah’ın ta­sarrufu altındadır ve onların idaresi de ona aittir. Bütün mahlukatın nabzını da ancak Allah tutar. Özellikle şu hik­met aleminde belki bunu tam olarak anlamak isteyenlerin dışındakiler anlayıp Allah’ı gereği gibi takdir edemiyorlar ama kıyamet günü açıkça herkes görüp anlayacak ve bile­ceklerdir. Çünkü o zaman hikmet alemi kapanacak ve kud­ret âlemi açılacaktır. Gözlerdeki perde gönüllerdeki engel ortadan kalkacaktır.

EL-KÂBİD isminin zikir adedi (903); Zikir saati Müşteri, günü Perşembedir.

Perşembe günü müşteri saati sabah erken gün doğar­ken ve ikindi sonrasıdır.

Kaderleri ancak, büyük ve azametli Allah takdir ve tayin eder. Çünkü o tekdir ve ondan başka Allah yoktur.

Türkçe okunuşu şöyledir:

“Allahümme ente-Ilezi kabadta nasıyete külli mahlukin ve entellezi evsalte rizkuke li külli mahlukin. Ve ente-llezi faddalte esarel maani fi külli merzukın, tekbadül ervah anil eşbah indel memati, ve tabsütul ecsade bi kudretikel baligatü inde İadetİl-hayati ve tühyil izama vehiye remimin fi esrail evkati, ve ta’ti küllü zi hakkın hakkakü ellezi kaddertehü lehti, vakte holkuke zzerrati. Es’elüke bi sırrı halllüke fi makamil incilai ve bl nuri kayyumiyyetüke ala mevatmil itidali, en tabsut ala kalbi ve ruhi sırrül erzak ve en tahrüc min nefsi asarül küfri vel nifak!, ya men bi yedihi ahdil misaki, fi yevmi! telaki. Allahümme ic’alni mabsutan fil külli Makbudin ve ma’rudan ledeyke fi Batıni külli ma’duni. Ve erzıkni bi fazlikel azimli amiml, min sırrıl feyzatı ve min cehril kabzı kabzeten ve min envarll bastl bey aten li ahzi asare rahmetüke fil ekvani ve edrikü asara re’fetüke inde-ttecelliyati inneke kadimül ihsani ya kabıd…”

  1. Saatine ve usulüne uygun olarak yapıldığı takdirde, yüce Allah’ın kabza-i tasarrufunda (elinde) bulunan bütün işlere ulaştırır, insan kısa yoldan muradına erer. Eğer istediği şey dine uygun ve helal ise, ne dilerse dilesin hemen olur. Bu mübarek isim, tesir gücü en fazla olan isimlerdendir.
  2. Her gün, 903 kere ve özellikle Perşembe günü Müşteri saatinde zikrine devam edenin dostu ve ahbabı çok olur.
  3. Şerrinden kurtulmak istenilen ve zulmünde ısrar eden zalim bir kimseye karşı, Salı gecesi, gece yarsından sonra Allah rızası için dört rekat namaz kılınır ve her reka­tında Fatiha’dan sonra zamm-i sure olarak”Fil Suresi”oku­nur, namazdan sonra da 10 bin defa “YÂ KABID” okunur ve ıslahı mümkün olamayan zalimin bertaraf edilmesi veya kahrı için dua edilirse zalim, ya zulmünden veya hayatın­dan vazgeçmek zorunda kalır, helak olur.
  4. Dört gün 903 kere vird edinip okuyan kimse, düşma­nın şerrinden emin olur, huzura kavuşur.

40 lokma ekmek üzerine yazıp 40 gün birer lokma yi­yen kimse ömür boyu açlıktan emin olur, güven içinde yaşar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.