AnaSayfa / Allah C.c / El Hakk Anlamı Zikir Sayısı

El Hakk Anlamı Zikir Sayısı

Hakk | el-Hakk
  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri
Hakk isminin lügat anlamı:

Batılın tam zıddı olan el-Hak ismi; doğruluk, hakikat, varlığı gerçek ve sabit olan, yerine getirilen hüküm, adalet anlamlarına gelmektedir.

EL-HAKK: Varlığı ve vücudu gerçek olan, hiç değişme­den daima sabit olarak duran…

Zaman ve mekan, canlı-cansız her şey gibi “yaratılmış” birer kavramdır. Zaman ve mekanın hiç olmadığı bir anda yoktan bir madde alemi yaratılmış ve bu alem içinde zaman-mekan kavramları oluşmuştur. Şöyle ki: Zaman için­de geriye gittiğimizde bir sınırla karşılaşırız ve bu sınırın gerisine asla geçemeyiz. Bir olay için kullanabileceğimiz en eski ifade, “evrenin yaratılış anıdır.” Hatta bugün bilim çevrelerinde tespit edilen sınır, kainatın yaratılma anından itibaren 10-43 saniyedir. Bu zaman diliminden öncesi için ne zaman ne de mekan tanımlanamamaktadır.

Hakk isminin ıstılah anlamı:

Hakk; hakkın, gerçeğin ve doğrunun ana merkezi, kaynağıdır

Hakk; inkarı mümkün olmayacak kadar nihai gerçek olandır.

Hakk; varlığı ve ilahlığı kesin olandır.

Hakk; mutlaka kabul edilmesi gerekendir.

EL-HAKK isminin zikir adedi (108),

Zikir saati Zühre; günü Cuma’dır.

Sabah erken güneş doğarken ve ikindi sonrası; gece okumak isteyenler için de akşam namazı sonrası ile gece yarısıdır.

El Hakk Esmasıyla Yapılacak Dualar;

El Hakk adı, Hak Teâlâ’nın dünya üzerinde asılı duran kılıcının adıdır. Cenab-ı Allah işte bu kılıçla bütün batıl olan şeyleri kesip yok eder. Bu ad ile hüccet ve burhanlar huzur-u ilahide kabul edilir. Hak Teâlâ sınırsız bir zenginliğe sahiptir. Ve mülkünden ancak dileğine ihsanda bulunur. O her şeyi bilir.

Bu azametli adın vekili ve hizmet meleği Hz. (Sarfyail)dir. Bu meleğin emri altında 4 komutan vardır. Bu meleklerin de yine her birinin emrinde (108)er melek bulunmaktadır. Ayrıca bu (108) bin melek de (108) er meleğe komuta etmektedir.

Bu meleklerin ödevleri batıl olan her şeyi yok etmek, ortadan kaldırmaktır.

Bu adı çokça anan kimseye adı geçen melek icabet ederek, onun ne dileği varsa yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Allahümme Yâ Hakk! Ente-Ilezi hakkaktel umûre nevverte zulümatil kulûbi, ve-ssuduri, ve ente-llezi ebdeyte-ssırra li izh-aril ferahi ve-ssüruriz vel ünsi ve lezzetül hüburi, ve entel hakkü-nnatıku bi külli lisanin, es’elüke Allahümme! Bi habi-bike ve halilike ve neciybike ve safiyyike en terzukanil vefâe bi hakıke ve-şşefkatü alâ halkıke, inneke ente Allahü-ddeyyanül azimül şe’ni…”

  1. Dört köşeli bir kağıdın her köşesine bu EL-HAKK is­mini yazıp seher vaktinde göğe doğru kaldıran bir kimse­nin, isteği hasıl olur.
  2. Bir kimse”Lâ ilâhe illallâhü’l-Melikü’l-Hakku’l-Mübîn” zikrini günde (100) defa vird edinen kimse, zengin olur.
  3. Her gün (1000) kere “YÂ HAKK” diyen imse, kötü akıbet ve kötü amelden kurtulur.
  4. Bir eşyası kaybolan kimse, kaybettiği şeyi dört köşe­sinde “EL-HAKK” yazılı dört kağıdın ortalarına da kaybet­tiği eşyasını yazsa, sonra da gece yarısında kalkıp ellerini açıp gökyüzüne bakarak, kaybettiği şeyi Cenab-ı Haktan istese, kaybettiği eşyasını bulur. Eğer o olmazsa ondan daha iyisini ve hayırlısını Cenab-ı Hak, kendisine ihsan ve iade eder.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.