AnaSayfa / Allah C.c / El Hakim Anlamı Zikir Sayısı

El Hakim Anlamı Zikir Sayısı

 

Hakîm| el-Hakîm
  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri

Hakîm isminin lügat anlamı:

Hikmet kökünden türemiş olan el-Hakim ismi, bir şeyi yerli yerine koymak, bir işi en uygun bir şekilde yapmak veya bir yasağı en güzel bir şekilde koymak, bir şeyi ıslah kastıyla men etmek, herhangi bir yanlışı önlemek, taraf tutma arzusunu ve zulmü engellemek, bir işi bilerek muhkem, sağlam, eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yapmak anlamlarına gelmektedir.

Hikmet, ata vurulan demirden gem, fren anlamındadır. Sahibinin atı kontrol altına alıp dizginlemesi, maksadına uygun bir şekilde kullanmak için ona gem veya yular vurması demektir. Allah’ın Hakim olması da, insanları kontrol altına almak ve onları zararlı şeylerden sakındırmak içindir.

EL-HAKİM: Hikmet sahibi olan; her şeyi yerli yerinde yapan.

Gözümüz açıp çevremize baktığımız zaman, her yerde ve her şey müthiş, baş döndürücü bir ahenk ve bir uyumluluk görürüz. Gerek kendi vücudumuzda gerekse dış alemde, yani orijinal tabiriyle enfüste ve afakta, bir uyumsuzluk ve bir çatlak görmek, yerlerini değiştirip de “şunu şuraya, bunu da buraya koysak..” diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil­dir.

Hakîm isminin ıstılah anlamı:

Hakîm; hükmünde uzman, tarafsız ve adaletli olandır.

Hakîm; yöneten ve düzeltendir.

Hakîm; her işi bilerek muhkem, sağlam ve eksiksiz yapandır.

Hakîm; insanlar arasındaki ihtilaflı konuları aydınlatandır.

Hakîm; hükmünde yanılmayan, hata ve zulüm yapmayandır.

Hakîm; insanları zararlı şeylerden sakındırmak için hüküm koyandır.

Hakîm; kullarını fıtratlarını bozmamaları için dizginleyendir.

Hakîm; ilmiyle kullarının arasını ayırandır.

Hakîm; kullarını kulluk ipi ile bağlayandır.

Hakîm; zamam zaman kullarının ipini çeken ve asılandır.

EL-HAKÎM isminin zikri (78) adettir.

Zikrin saati Zühre, günü Cuma’dır.

Daha önce de geçtiği gibi, sabah güneş do­ğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumalarında da akşam namazı sonrası ve gece yarısıdır.

El Hakim Esmasıyla Yapılacak Dualar;

Ey en doğru kararın Sahibi Rabb’im!
Ey en doğru Kelimelerin Sahibi!
Ey emir Veren!
Ey Hükmü kayıtsız şartsız yerine Getiren!
Ey hakla bâtılı apaçık Gösteren!
Ey hakları zâyi Etmeyen!
Ey Hâkimler Hâkimi!
Ey Hesap Günü Affına muhtaç olduğum Allah!

*****
Sen en doğru kararın Sahibisin Rabb’im!
En doğru Kelimeler Senindir!
Sen emir Veren;
Sen hükmü yerine Getiren;
Sen hakla bâtılı apaçık Gösterensin bize!
Hakları zâyi Etmeyensin Sen Rabb’im!
Sen Hâkimler Hâkimi;
Sen Hakemler Hakemisin!
Sen, hesap günün affına muhtaç olduğum Allah’sın!

****
“O, Allah’tır, kendisinden başka ilah yoktur. İlkte de, sonda da hamd O’nundur. Hüküm O’nundur. Nihayet döndürülüp O’na götürüleceksiniz.” (Kasas Suresi 70. Âyet Meali)
****

Rabb’im!

Hakem Adınla Sen;
Yalnız Senden korkmamı;
Yalnız Senden ummamı;
Senden hâyâ edip;
Yalnız Sana sığınmamı;
Sana ibadette daim olup;
Kendimi Sana adamamı nasip eyle!
Hakem Adınla Rabb’im;
Yalnız Sana tevekkül etmemi;
Yalnız Senden yardım dilememi;
Yalnız Sana güvenmemi nasip eyle!
Mübarek Kelimelerinle Senin,
Üzerimize sekinet İndiren hidayetini tamamla Rabb’im!
Rabb’im hüküm Senindir!
Nihayet Sana döndürüleceğimiz O Gün, bizi merhametinle sarmala!

****
“Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevanıza (tutkularınıza) uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.” ( Nisa Suresi 135. Âyet Meali)

*****

Rabb’im!

Hakem Adına sığınırım Senin!
Kendi aleyhimde bile olsa ne olur,
Adaleti ayakta tutanlardan olmamı nasip eyle!
Ömrüm boyunca Hak Sözü söyleyip;
Hakkın yanında olmamı nasip eyle!
Hevamı uymama, dilimi eğip bükmeme mani ol Rabb’im Hakem Adınla!
Sen ki yaptığımız gizli açık her şeyden Haberdar Olansın!
Ve Hüküm Senindir!
Hakem adınla Sen;
Beni doğru kullarının arasına kat!
Adımı Salihlerle an Rabb’im!

*****

“ Her kim Rahman’ın zikrinden yüz çevirirse ona bir şeytan arkadaş veririz ve artık o şeytan onun ayrılmaz bir dostu olur. (Zuhruf Suresi 36. Âyet Meali)

Ey Hâkimler Hâkimi!
Ey Hakemler Hakemi!
Dilimi ve kalbimi Senin zikrinden ayırma ne olur!
Beni helâk olmaktan koru!
Senin dostlarınla dost olmamı nasip eyle!
Seninle dost olmamı nasip eyle bana!
Ve beni senin zikrinden Ayırma!
“La ilahe illallah!”

******
“Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Rad Suresi 28. Âyet Meali)

******
Ya Rab!

Âlemden yalnızlığımı ve Sana olan ünsiyetimi artır!
Bütün âlemde tek başıma kalsam da;
İzzetin ta kendisi olan Sana ve Resulüne (Sallallahu aleyhi ve sellem)
Muhabbeti artır Gönlümde!
Hükmüne rızayı kalbimden alma asla!
Ve mübarek Zikrinden beni ayırma!
Seninle huzura eren bir nefis bahşet bana!

Ya Rab!
Senden olan nasibimi insanlardan hiç kimseye tercih etmememi nasip eyle!
Hakikatler gerçekleştiği Gün;
Sebepler kesildiği Gün;
Kabirdekiler dirildiği Gün;
Göğüslerde olan derlenip toparlandığı Gün;
Sırlar ortaya döküldüğü gün;
Terazinin neyle hafif olup, neyle ağırlaştığını anladığımız Gün;
Ve Senden başka kuvvet ve yardımcı bulamayacağım Gün;
İşte o Gün;
Senin Hükmüne;
Senin Takdirine;
Senin Hakemliğine
Olan kalpten bağlılığımı getirsin Meleklerin Sana!

*******
“Şimdi de Allah size kitabı, içinde her şey inceden inceye açıklanmış olarak göndermişken Allah’tan başkasını mı hakem isteyeceğim? Kendilerine kitap verdiklerimiz de bilirler ki, o tamamıyla gerçek olarak Rabbin tarafından indirilmiştir. Sakın şüpheye düşenlerden olma! “ (Enam Suresi 114. Âyet Meali)

*******
Rabb’im!
Senden başka Hakem aramam!
Sen hakemlerin Efendisisin!
Kitabına iman ederim.
Sen bu Kitabı Kâfi ve Şafi olarak İndirmişken;
Beyan edici olarak İndirmişken bu mübarek Kitabı
Senden başka Hakem aramam Rabb’im!
O güzel Hakem Adınla,
Kitabının Hakemliğinden beni ayırma!

“ Ey Rabbine itaat eden huzura ermiş ruh,
Dön Rabbine, sen O’ndan O senden hoşnut olarak!
Gir kullarımın içine!
Gir cennetime!” (Fecr Suresi 27-28-29-30. Âyet Meali)

*****
Huzura eren bir nefis bahşet bana Rabb’im!
Ve Kıyamet Günü,
Bütün mümin ve Müslümanları Rabb’im bu müjdeyle Çağır Yanına!
Ey en doğru kararın Sahibi!
Ey Aziz ve Celil olan Allah’ım!
Diriliş Gününde bizi bu müjdeyle Çağır!
Ve bizi, bizden hoşnut olarak Cennetine al Rabb’im!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabbi’l âlemin!

Bu adda da Allah (c.c.)in azametli adının harflerinden bir harf vardır.

Bu adın hizmet meleği Hz. (Derdyail)dir. Ve buyruğu altında 4 büyük melek ve bunlardan her biri emrinde de (78) melaike vardır. Ve yine bu (78) meleğin her biri (78)er meleğe emir vermektedir.

Bu adı çok sık anan kimse, hücresine ( hanesine) gelen bu adın hizmet meleğinden yararlanır.

Bu adın duası şöyledir:

Duanın okunuşu:

“Yâ Hakim! Ente-llezi ahkemte erkanül vücudi bi sıfâtike, ve ente-llezi basatte nuru mârifetüke fi kulûbi ahbâbike, leke avakıbü mâ ebdeyte min fiâlike, es’elüke bi sırrı nurike fi suvârike ve bi hayâti rûhike fi rûhü cudike en terzukanil hikme-tel ülya vel ilme bi ecellil esmâi hatta a’rifü gayete esmâi ve nihayetel bekâil ebediy, inneke ente Allahül Mennân…”

1. EL-HAKİM ismini belirtilen gün, saat ve miktarda okuyan kimse, özellikle kadınlar üzerinde etkili olur. Erkek üzerinde etkili olmak için bu tertibin Güneş saatinde ve Cuma günü yapılması gerekir. Müşteri saati de erkekler için uygundur.

2. Hasta üzerine okunursa derhal şifaya kavuşur. Sevdi­ği biri için okuyan kimse, kısa zamanda ayağına getirir.

3. Devlet büyüğünden kabul görmek için okunursa der­hal davet alır. Ne dilerse yerine getirilir.

4. Bu ismin tertibine uygun olarak okunması, üzüntü ve sıkıntıyı, daralma ve sıkleti yok eder.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.