AnaSayfa / Allah C.c / El Hakem Anlamı Zikir Sayısı

El Hakem Anlamı Zikir Sayısı

Hakem | el-Hakem
  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri

Hakem isminin lügat anlamı:

el-Hakem ismi; kötülüğü men etmek, zulmü önlemek, düzensizliği gidermek anlamlarına gelmektedir. Kur‟an‟da Allah‟ın ismi olarak sadece bir yerde kullanılmıştır.

EL-HAKEM: Her şeye hakkıyla hükmeden, her şeye hâkim olan; her hakkı yerine getiren.

Allah’ın yarattığı mahlukata veya kendi koyduğu kanunlara hakim olduğu, bu kanunların ve evrenin işleme şeklinden bellidir. O (c.c), kendi kanunlarının mahkumu değil, hakimidir. Mutlak hüküm ve hikmet sahibi de yalnız Allah’tır. Evrende, sürekli meydana gelen değişiklikler ve gelişmeler de bu hakimiyetin bir parçasıdır:

Hakem isminin ıstılah anlamı:

Hakem; yegâne hakim, hüküm verme yetkisine sahip ve son hükmü verecek olandır.

Hakem; verdiği hükümler hemen icra edilendir.

Hakem; kendisine müracaat edilmeden hiçbir sorun çözülmez.

Hakem; kendisinin hükmü olmadan hiçbir peygamber gelmez.

Hakem; hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur.

Hakem; hükmünün gerçekleşmesine mani olacak hiçbir kimse yoktur.

Hakem; taraf tutmadan durumu düzelten ve ıslah edendir.

EL-HAKEM isminin zikri (68) adettir.

Zikir saati Güneş, günü de Pazar’dır.

Pazar güneş saati ise sabah erken ve İkindi sonrasıdır; bu saatlerde okunabilir.

Hakem Esmasıyla Yapılacak Dualar;

Ey en doğru kararın Sahibi Rabb’im!
Ey en doğru Kelimelerin Sahibi!
Ey emir Veren!
Ey Hükmü kayıtsız şartsız yerine Getiren!
Ey hakla bâtılı apaçık Gösteren!
Ey hakları zâyi Etmeyen!
Ey Hâkimler Hâkimi!
Ey Hesap Günü Affına muhtaç olduğum Allah!

*****
Sen en doğru kararın Sahibisin Rabb’im!
En doğru Kelimeler Senindir!
Sen emir Veren;
Sen hükmü yerine Getiren;
Sen hakla bâtılı apaçık Gösterensin bize!
Hakları zâyi Etmeyensin Sen Rabb’im!
Sen Hâkimler Hâkimi;
Sen Hakemler Hakemisin!
Sen, hesap günün affına muhtaç olduğum Allah’sın!

****
“O, Allah’tır, kendisinden başka ilah yoktur. İlkte de, sonda da hamd O’nundur. Hüküm O’nundur. Nihayet döndürülüp O’na götürüleceksiniz.” (Kasas Suresi 70. Âyet Meali)

****
Rabb’im!
Hakem Adınla Sen;
Yalnız Senden korkmamı;
Yalnız Senden ummamı;
Senden hâyâ edip;
Yalnız Sana sığınmamı;
Sana ibadette daim olup;
Kendimi Sana adamamı nasip eyle!
Hakem Adınla Rabb’im;
Yalnız Sana tevekkül etmemi;
Yalnız Senden yardım dilememi;
Yalnız Sana güvenmemi nasip eyle!
Mübarek Kelimelerinle Senin,
Üzerimize sekinet İndiren hidayetini tamamla Rabb’im!
Rabb’im hüküm Senindir!
Nihayet Sana döndürüleceğimiz O Gün, bizi merhametinle sarmala!

****
“Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevanıza (tutkularınıza) uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.” ( Nisa Suresi 135. Âyet Meali)

*****
Rabb’im!
Hakem Adına sığınırım Senin!
Kendi aleyhimde bile olsa ne olur,
Adaleti ayakta tutanlardan olmamı nasip eyle!
Ömrüm boyunca Hak Sözü söyleyip;
Hakkın yanında olmamı nasip eyle!
Hevama uymama, dilimi eğip bükmeme mani ol Rabb’im Hakem Adınla!
Sen ki yaptığımız gizli açık her şeyden Haberdar Olansın!
Ve Hüküm Senindir!
Hakem adınla Sen;
Beni doğru kullarının arasına kat!
Adımı Salihlerle an Rabb’im!

*****
“ Her kim Rahman’ın zikrinden yüz çevirirse ona bir şeytan arkadaş veririz ve artık o şeytan onun ayrılmaz bir dostu olur. (Zuhruf Suresi 36. Âyet Meali)

Ey Hâkimler Hâkimi!
Ey Hakemler Hakemi!
Dilimi ve kalbimi Senin zikrinden ayırma ne olur!
Beni helâk olmaktan koru!
Senin dostlarınla dost olmamı nasip eyle!
Seninle dost olmamı nasip eyle bana!
Ve beni senin zikrinden Ayırma!
“La ilahe illallah!”

******
“Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Rad Suresi 28. Âyet Meali)

******
Ya Rab!
Âlemden yalnızlığımı ve Sana olan ünsiyetimi artır!
Bütün âlemde tek başıma kalsam da;
İzzetin ta kendisi olan Sana ve Resulüne (Sallallahu aleyhi ve sellem)
Muhabbeti artır Gönlümde!
Hükmüne rızayı kalbimden alma asla!
Ve mübarek Zikrinden beni ayırma!
Seninle huzura eren bir nefis bahşet bana!
Ya Rab!
Senden olan nasibimi insanlardan hiç kimseye tercih etmememi nasip eyle!
Hakikatler gerçekleştiği Gün;
Sebepler kesildiği Gün;
Kabirdekiler dirildiği Gün;
Göğüslerde olan derlenip toparlandığı Gün;
Sırlar ortaya döküldüğü gün;
Terazinin neyle hafif olup, neyle ağırlaştığını anladığımız Gün;
Ve Senden başka kuvvet ve yardımcı bulamayacağım Gün;
İşte o Gün;
Senin Hükmüne;
Senin Takdirine;
Senin Hakemliğine
Olan kalpten bağlılığımı getirsin Meleklerin Sana!

*******
“Şimdi de Allah size kitabı, içinde her şey inceden inceye açıklanmış olarak göndermişken Allah’tan başkasını mı hakem isteyeceğim? Kendilerine kitap verdiklerimiz de bilirler ki, o tamamıyla gerçek olarak Rabbin tarafından indirilmiştir. Sakın şüpheye düşenlerden olma! “ (Enam Suresi 114. Âyet Meali)

*******
Rabb’im!
Senden başka Hakem aramam!
Sen hakemlerin Efendisisin!
Kitabına iman ederim.
Sen bu Kitabı Kâfi ve Şafi olarak İndirmişken;
Beyan edici olarak İndirmişken bu mübarek Kitabı
Senden başka Hakem aramam Rabb’im!
O güzel Hakem Adınla,
Kitabının Hakemliğinden beni ayırma!
“ Ey Rabbine itaat eden huzura ermiş ruh,
Dön Rabbine, sen O’ndan O senden hoşnut olarak!
Gir kullarımın içine!
Gir cennetime!” (Fecr Suresi 27-28-29-30. Âyet Meali)

*****
Huzura eren bir nefis bahşet bana Rabb’im!
Ve Kıyamet Günü,
Bütün mümin ve Müslümanları Rabb’im bu müjdeyle Çağır Yanına!
Ey en doğru kararın Sahibi!
Ey Aziz ve Celil olan Allah’ım!
Diriliş Gününde bizi bu müjdeyle Çağır!
Ve bizi, bizden hoşnut olarak Cennetine al Rabb’im!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabbi’l âlemin!

Duanın okunuşu:

“Ya Hakem! Entel Hakimi! ala zavâhiril halkı ve bevatmihim, ve Entel kadi alâ ma temkünü fi zamairihim, ve Ente-şşahidü ala ibadike inde inbisati meknünati havatırihim, leke kuvvetül aliyyete ve-ssultane ve lekel izzeti! vel rif’atii vel hüccetü vel bürhanü, Es’elüke bi hükmike ala Halkıke ve bima evda’tehü fi senabiri kalbike en tec’al fiili leke hasenatün sevaben ve kazaen mimma ellemteni ala halkıke ve ala nefsi li ecil zatike ce-zaen ve sevaben ve erzıkni te’yiden minke ve kuvveten li ella yekünii li ahad ala azab. Ve erzıkni min hiisni-ssüali süalen ve hüsnül cevabı cevaben, veftah liye tarikan ila dâri Ridvaneke li ecid ileyke sebilen ve me’menen ve min havlike infazil ümuri ve bi nuri vechike ellezi hüve şifaün lima fi-ssuduri…”

1. Vaktinde ve saatinde bu tertibi yerine getiren kimse yetkili biri ise yetkisini hatasız kullanır. Bütün işlerinde ve kararlarında isabetli davranır. Dolayısıyla kıyamet günü hesabı hafif ve kolay olur.

2. Bu ismin usulüne uygun olarak virdine devam edenler, Allah’ın izni ve iradesiyle amaçlarına çabuk ulaşırlar.

3. Hayvani gıdalardan ve şüpheli şeylerden sakınarak riyazet yapan ve tenha bir yerde 668 defa “Y HAKEM” diye zikreden kimse, “Allahümme innî es-elüke en takdî hâcetî”diye dua ederse, istediğini elde eder.

4. Gece yarısı (68) defa okumaya devam eden, gizli sırlara ve hikmete mazhar olur.

5. Haklı olduğu bir davayı kazanmak isteyen kimse, üç gün riyazetle oruç tutup sabaha karşı (4624) kere “YÂ HAKEM” diye zikreder ve sonunda secdeye kapanıp istek ve ihtiyacını dua ile Allah’a iletirse, duası kabul olur ve davasını kazanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.