AnaSayfa / Hz. Muhammed / Büyük Bir Kayıp [02] – [Hz. Muhammed’in Hayatı]

Büyük Bir Kayıp [02] – [Hz. Muhammed’in Hayatı]

Yazının Tamamını Dinle:

İbrahim’in duası kabul oldu. Arabistan’dan ve daha uzaklardan gelen hacılar tarafından getirilen zenginlikler Mekke’yi doldurdu. Büyük Hac yılda bir kez yapılıyordu; fakat: Kâ’be, Umre yapılarak yılın istenilen zamanında zi­yaret edilebilirdi; bu ibadetler, İbrahim ve İsmail’in koy­duğu kurallara göre şevk ve bağlılık içinde yapılmaya de­vam ediyordu. İshak’ın soyundan gelenler de, Kâ’be’yi İb­rahim tarafından yapılan kutsal bir tapınak olarak ziya­ret ediyorlardı. Bu onlar için Tanrı’nın var olan mabedlerinden sadece biri idi. Fakat yüzyıllar geçtikçe tek Tan­rı’ya olan ibadetin saflığı bozulmaya ve kirlenmeye başladı. İsmail’in soyundan gelenler, Mekke vadisine sığma­yacak kadar çoğaldılar; uzaklara göç edenler bu kutsal tapınaktan taşlar alıp, Kâ’be adına onlara saygı gösterdiler. Daha sonraları, komşu putperest toplulukların etki­siyle bu taşlara putlar da eklendi; ve sonunda hacılar bu putları Mekke’ye de taşımaya başladılar. Bu putlar Kâ’be’nin içine kondu, işte o zaman yahudiler İbrahim’in tapına­ğını ziyaret etmeye başladılar.

Putperestler, putlarının Tanrı ile insan arasında ara­cılık yaptığını savunuyorlardı. Bu nedenle, Tanrı ile olan ilişkileri günden güne azaldı ve Tanrı onların hayatından uzaklaştıkça, Ahiret’e olan inançları zayıfladı, sonunda çocuğu ölümden sonraki yaşama inanmamaya başladılar. Fa­kat gerçeği görebilenler için, onların Hak yoldan saptığını gösterir birçok delil vardı: artık Zemzem kuyusuna önem vermiyorlardı, nerede olduğunu bile unutmuşlardı. Bunun asıl sorumlusu Yemen’den gelen Cürhümilerdi. Onlar Mek­ke’nin yöneticiliği görevini üstlenmiş, İbrahim’in soyundan gelenler de bunu kabullenmişlerdi, çünkü ismail’in ikinci karısı bir Cürhümi idi. Fakat Cürhümiler her türlü ada­letsizliği uygulamaya başladığında diğer kabileler onları Mekke’den kovdular. Cürhümiler ayrılmadan önce Zemzem kuyusunu doldurdular ve üstünü örttüler. Şüphesiz bunu intikam almak için kinlerinden yaptılar, fakat yıllardan beri hacıların Kâ’be’ye getirdiği mücevherleri, geri dönüp zengin olmak için kuyuya gömdükleri ve üstünü kumla kapladıkları da olasıdır. ‘

Onların görevini, yanı Mekke’nin yöneticiliğini Huzaa kabilesi üstlendi. Bu kabile İsmail’in soyundan gelen, Yemen’e göç eden, daha sonra tekrar kuzeye dönen bir Arap kabilesidir. Fakat Huzaa da, atalarına verilen bu harika suyun kaynağını araştırmadı. Çünkü o günlerde, Mekke’­de başka kuyular kazılmış ve Tanrı’nın bu hediyesi bir ih­tiyaç olmaktan çıkmış, Kutsal Kuyu yarı unutulmuş bir hatıra olarak kalmıştı.

O halde Cürhümilerin suçuna Huzaa’lar da ortak ol­muşlardır. Onlar diğer yönlerden de suçludurlar onların bir şefi, Suriye’den dönerken Moabi’lerden, putlarından bi­rini vermelerini istedi. Ona Hubel’i verdiler. Beraberinde Mekke’ye getirdiği Hubel, Kâ’be’ye kondu ve Mekke’nin baş putu oldu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.