AnaSayfa / Kur'an-ı Kerim / Ala Suresi

Ala Suresi

87

Kurân-ı Kerim’in seksen yedinci sûresi olup 19 âyetten müteşekkildir. Mekke’de Tekvir sûresinden sonra nazil olmuştur. llk âyetinde Allah Tea’âlânın “yüce” manasına gelen sıfatından söz edildiği için bu ad verilmiştir. Müslim, Ebû Dâvût. Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel’in naklettikleri bir hadîse göre Rasûlullah (s.a.s), bayram ve cum’a namazlarında Sebbihi’sme Rabbike’l Alâ ile hel etâke hadisu’l-gâşiye sûrelerini okurdu.

ala suresi1_19

Bismillâhirrahmânirrahîm

1.Yüce Rabbinin adını tespih et.

2.O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır.

3.O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir.

4,5.O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çör çöpe çevirendir.

6.Sana Kur’an’ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın.

7.Ancak Allah’ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de.

8.Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz.

9.O hâlde, eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver.

10.Allah’a karşı derin saygı duyarak O’ndan korkan öğüt alacaktır.

11,12.En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse (kâfir) ise, öğüt almaktan kaçınır.

13.Sonra orada ne ölür (kurtulur), ne de (rahat bir hayat) yaşar.

14,15.Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.

16.Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

17.Oysa âhiret, daha hayırlı ve süreklidir.

18,19.Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Mûsâ’nın sayfalarında da vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.