AnaSayfa / Allah C.c / El Hasib Anlamı Zikir Sayısı

El Hasib Anlamı Zikir Sayısı

Hasîb | el-Hasîb

  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri

Hasib isminin lügat anlamı:

Hasebe kökünden türemiş olan el-Hasib ismi; saymak, hesap etmek, takdir etmek, ölçmek, soylu ve şerefli olmak, yetmek anlamlarına gelmektedir. Kur’an’da farklı türevleriyle beraber çok kez zikredilmektedir. Hasib, hısab, hasibin, hasebe, yuhasibu gibi..

EL-HASÎB: Bütün varlıkların, hayatları boyunca, gizli veya açık yapıp ettikleri bütün iş ve davranışlarının ka­yıt altına alıp çetelesini tutan; hesabını gören ve her şeye gücü yeten…

“Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır. Kitap veril­miş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, ara­larındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederse, bilsin ki Allah he­sabı çok çabuk görendir.”(ÂI-i İmran, 3:19)

Kıyamet günü, bu dünyada yaptıklarımızdan dolayı kulları arasında hesap görecek olan Allah (c.c), bu dün­yada yaptıklarımızdan dolayı derlenip toparlansınlar diye kullarına tevbe imkanı veriyor. Bu yüzden günahların, hataların, hatta isyan ve inkarın bile cezasını erteleyip ge­ciktiriyor. Ancak kıyamet günü, bunların hepsini toplayıp yazdığı veya yazdırdığı kişinin amel defterini boynuna asacak ve neler yaptığını, yapmadığını kendisine göste­rip hesabını adil bir şekilde görecek, kişiye de gösterecek. Gösterecek ki, yaptıkları sorulduğu zaman “bunu ben yap­madım” deyip inkar etmesin; yapmadıkları için de “ben yapmam gereken ne gerekiyorsa yaptım” deyip sahiplen­mesin ve övünmesin, övünemesin…

Hasib isminin ıstılah anlamı:

Hasib; kullarını görüp gözetendir.

Hasib; kullarına kafi gelip yeterli olan ve onları koruyandır.

Hasib; kullarının bütün amellerini tek tek sayıp hesap edendir.

Hasib; şahit ve şerefli olandır.

Hasib; ahiret gününde kullarını hesaba çekip sorgulayacak olandır.

EL-HASİB isminin zikri (80) adettir.

Zikir saati Zühre, Cuma.

Yani sabah erken, gün doğarken ve ikindi namazı son­rası… Gündüz vakti olmayıp da gece okumak isteyenler ise akşam namazı sonrası ve tam gecenin yarısında oku­yabilirler…

El Hasib Esmasıyla Yapılacak Dualar;

Ey Mülkün Sahibi!

Ey Hesap Günü’nün Sahibi!

Ey Yarattıklarının bütün ihtiyaçlarını Gideren!
Ey en Güvenilen!
Ey herkese kâfi Gelen!
Ey en doğru hesap Sahibi!
Ey Hasîb! Ey Allah!

Hiçbir şeye muhtaç olmayan yegâne Varlık Sensin Allah’ım! En doğru hesap Sahibi yalnız Sensin Hasîb Adınla! Hasîb Adınla Rabb’im; Kıyamet Günü bizi hesaba çekecek olan Sensin! O Büyük Günde; O Hesap Gününde Rabb’im bizi; Yapıp ettiklerimiz; Ve yapmadıklarımız için utandırma! Sen her şeye Şahitsin Allah’ım! Sen Hayy’sın! Sen Kayyûm’sun! Kereminle; Rahmetinle; Kederleri hayatımızdan dağıtan Sensin Rabb’im! Dağıt hayatımızdan kederi Kereminle! Ve Hesap Gününde Rabb’im ne olur bizi kederlendirme!

Ey Hayy!  Ey Kayyûm!

Ey en doğru hesap Görücü!

Ey Şahit! Ey Hasîb! Ey Allah!

Kıyamet Günü gelmeden nefislerimizi;
Hesaba çekenlerden eyle bizi Rabb’im Hasîb Adınla!
Amellerimiz tartılmadan daha;
Amellerimizi bu dünyadan tartmamızı nasip et Hasîb Adınla!
Bizi Kıyamet Gününe hazırla bütün ruhumuzla Rabb’im!
Bütün kalbimizle bizi Kıyamet Gününe hazırla!
Senin yolunda; Sana yakın olanlardan eyle bizi Rabb’im!
Aldatıcı dünya, Hesap Gününü unutturmasın bize asla!

“…Emir budur! kim Allah’ın haram kıldıklarını (gözetip hükümlerini) yüceltirse, Rabbinin katında kendisi için hayırlıdır.” (Hac Suresi 30. Âyet Meali)

Ey gizli açık bütün yaptıklarımı bilen Rabb’im! Ey her şeye kâfi Gelen!
Haramdan kaçınmamızı nasip et Hasîb Adınla! Hakkı koruyanlardan;
Merhamet edenlerden;
İhsan edenlerden; İkram edenlerden;
Yalnız Sana güvenip;
Yalnız Sana dayananlardan
Eyle bizi Hasîb Adınla Rabb’im!
Haramdan sakınanlardan eyle bizi Hasîb Adınla!

“O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve O’ndan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah (herkese) yeter.” (Ahzâb Suresi 39. Âyet Meali)

Ömrümüzü boyunca aldığımız nefes adedinden;
Ve attığımız her bir adımdan;
Haberdar olan yalnız Sensin Allah’ım!
Bütün teferruatıyla her şeyi bilen Sensin yalnız!
Sen kullarına kâfi gelensin Hasîb Adınla Rabb’im!
Ne olur beni de rızana ulaştır o güzel Adınla!
Bilen ve kâfi gelen Adınla Rabb’im beni Rızana ulaştır!

“Ey Peygamber! Sana ve sana uyan müminlere Allah yeter.” (Enfal Suresi 64. Âyet Meali)

Gizli açık bütün işlerimde Sen yetersin bana Rabb’im!
Bütün işlerimde Sen yetersin bana!
Sen Vekil’sin Allah’ım! Sen Şafi’sin!
Sen Rezzak’sın! Sen Rahman’sın!
Sen Rahim’sin! Sen Selam’sın!
Sen Hasîb’sin Allah’ım!
Bütün işlerimde yalnız Sen yetersin bana! Hasîb Adınla Rabb’im bana yardım et! Kalbim meyletmesin Senden özge hiçbir şeye dünyada!
Ne istersem Senden isteyeyim Rabb’im!
Zenginlikte ve yoksullukta; Hastalıkta ve sağlıkta; Sevinçte ve kederde; Yaşarken ve ölürken Rabb’im; Yalnız Sana sığınayım! Hesap Gününde de Rabb’im beni utandırma Hasîb Adınla!

Ey yerin göğün Rabb’i!
Ne kadar muhtacım Sana bilsen!
En ufak bir sıkıntıda alt üst olan ruhum ne kadar muhtaç Sana!
Daralan yüreğim Senin kâfi gelen Hasîb adına ne kadar da muhtaç!
Dilimi ve kalbimi bir tut Rabb’im Hasîb Adınla!
“Allah bana kâfi” diyenlerle bir tut kalbimi! Kaydırma kalbimi benim Rabb’im! Ayaklarımı kaydırma benim! Sana ne kadar çok muhtaç olduğumu; Senden geldiğimi; Sana döneceğimi, Unutturma bana Hasîb Adınla Rabb’im! Kıyametin dehşetini bana unutturma! Hesap Gününü unutturma bana! Mizanı bana unutturma Rabb’im Hasîb Adınla!

Resulullah (SallALLAH u aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Üç haslet kimde bulunursa imanın lezzetini bulur; Allah ve Resulü kendisine her şeyden daha sevgili gelen kimse, bir kişiyi ancak Allah için seven kimse, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra, tekrar küfre düşmekten, ateşe düşmekten gibi irkildiği gibi nefret eden kimse.”

Seni ve Resulünü (SallALLAH u aleyhi ve Sellem) Herkesten ve her şeyden çok seven bir ruhla; Sevdiklerimi Senin Rızan için seven kalple; Ateşe atılmaktan irkilerek ve korkarak; Ve daralan yüreğimle geldim Sana Rabb’im!
Rahmetini benden esirgeme!
ÂMİN! ÂMİN! ÂMİN!
Ve’lhamdülillahi Rabbi’l Âlemin!

Bu adın ayrı bir azameti ve özelliği vardır. Ondaki sır haset ve kıskanç gözlerin bakışlarını perdeleme gücüdür. Ayrıca düşmanlar, bu adı çokça anan kimselerden uzaklaştırma gizliliğine de sahiptir.

Bu yüce adın hizmet meleğe, harflerinin sayısından yaratılmıştır. Adı (Milyail)dir. Ve 4 büyük yardımcı meleği vardır, bu dört meleğin her birinin emrinde (80) ar, bu(80) meleğin her birinin komutasında da yine (80) er melek bulunmaktadır. Bu meleklerin hepsi insanlara yardım etmekle ödevlendirilmişlerdir.

Duanın okunuşu:

“Ya Hasîb! Ente-llezi tecmaül müteferrikat li izhari-ttevhid, Ve ente-llezi ferrakte cemiü-zevati fi makami-tta’diii, ve ellefte beyne müteferrikatü-ssuduri li i’tila fil esrari ve hakâikul umu-ri, Es’elüke bi sırrı ilmikel meknüni ve basta hükmike fi ğamidi ilmik in terzukani bi gayri hisabin ve en tedhulenil cennete ve teftahü li ebvabel ğınâ vel hitabi bi yüsrin ve afiyetin ya Rabbel Alemin…”

  1. Bu ismin tertibini yerine getiren kimse cömert olaca­ğı gibi, çok cimri bir kimse üzerine okunursa, o da cömert­lik yarışında öne geçer.
  2. Bu ismin, gönülleri teshir etmek için bildirilen isimler arasında yer almaktadır.
  3. İşlerinde zorluklarla karşılaşan kimseler, her gün (720) defa “EL-HASİB”,isminin zikrine devam etse, zorluklar, ko­laylıklara dönüşür, beklemediği yerlerden imkan ve fırsat kapıları açılır ve rızkı kendisine koşar, işleri düzene girer.
  4. Akrabalarından korkan bir kimse bu ismi, her gün, güneş doğmadan (70) kere okusa, akrabalar arasındaki düşmanlık kalkar, dostluk ve ünsiyet olur.
  5. Bu ismi her gün (80) defa zikredenler, düşman, ha- setçi, göz değmesi (nazar), hırsızlık gibi hastalıklardan Allah’ın izni ile güvende olur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.